توضیحات

پروژه تغییر میلگرد به ناودانی
بررسی و تخمین هزینه
جا به جایی کوره
تغییر در استند ها
تغییرات بسته
تغییرات در برش
اضافه کردن صاف کن
کالیبراسیون مقاطع خاص
تولید مقاطع با کیفیت با استاندارد
DIN1026-1/2
EN10379
EN10163
EN10025

گالری

بعد از راه اندازی