طراحی، ساخت و نسوزچینی کوره

جهت استفاده از مشاوره و ارتباط مؤثر در خصوص “طراحی کوره های پیشگرم خطوط تولید، اجرای نسوز چینی و تعمیرات دوره ای خطوط تولید” با کارشناس مربوطه نیاز به اطلاعات مقدماتی ذیل می باشد.

پر کردن قسمت های ستاره دار فرم درخواست الزامی می باشد.

پس از ارسال موفق درخواست، همکاران ما، حداکثر ظرف 48 ساعت پاسخگوی شما خواهند بود.

فرم درخواست

تن بر ساعت
کشور و شهر