استیل تکنیک
تماس بگیرید
شماره آگهی: 6372
استیل تکنیک

توضیحات آگهی

میلگرد
موتور ۲۰۰کیلوات به همراه اینورتور۲۵۰کیلوات
چرخ لنگر ۳ تن
گیربکس تقریبا چهارتن ۱:۱۲
همدور سه محور با وزن ۳ تن
یکدستگاه قفسه سه غلطکه با قطر غلطک چهارصدوبیست میلیمتر
۲دستگاه قفسه دوغلطکه کوپل
میز شناور و نیز ثابت کتوانها
یک دستگاه کمپروسور هوا
تابلو برقها وخازنها تکمیل
کوره ، شش متر طول یک و نیم عرض مفید شارژ بیلت
بسته بندی اتوماتیک ، محل جع آوری محصول و تابلو برقهای بسته بندی
و سایر تجهیزات مربوطه