تأمین نیرو

یکی از خدمات قابل ارائه سامانه، وجود لیستی از نیروهای کارآزموده متخصص و غیرمتخصص جهت ارائه خدمات نوردبه تولیدکنندگان عزیز می باشد.

جهت استفاده از مشاوره و ارتباط مؤثر با کارشناس مربوطه نیاز به اطلاعات مقدماتی زیر می باشد.

پر کردن قسمت های ستاره دار برای پاسخ صحیح کارشناسان نیاز می باشد.

فرم درخواست

.در صورت نیاز در مورد نیروی مورد نیاز توضیح دهید