استیل تکنیک
استیل تکنیک

توضیحات آگهی

پمپ هیدرولیک پیستونی مدل روس

فشار :حداقل۲۵۰

قطر جک بزرگ :نیم متر فشار حداقل ۵۰۰تن

کورس جک بزرگ: ۵۰سانتی متر