استیل تکنیک
استیل تکنیک

توضیحات آگهی

۴پالس خردایش سیلیس

خروجی: هرساعت ۳۰تن

چهار دستگاه

ورودی  ۱  الی ۱۵ سانت

وزن هر یک ۱۲ الی ۱۳ تن