استیل تکنیک
استیل تکنیک

توضیحات آگهی

کوره ۱تن

ترانس۶۰۰__۳۸۰ kWA

تابلو۵۰۰kw

مارک دماوند

تک بوته