استیل تکنیک
تماس بگیرید
شماره آگهی: 1493
استیل تکنیک
۳۰۰۰PF-5KVکد ۶۰۱۷ خازن سرامیکی دیسکی

توضیحات آگهی